MYC

 

 

OMIM :  190080

GENECARD : MYC

CGAP : 79070

 

 

SYNONYMS

  • v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog

  • C-MYC

 

 

Oncogenicity

 

 

 

Tumor Gene Type